Struktura financiranja: 84,80% MPPI + 15,20% (6,08 MRRFEU + 9,12 PGŽ, IŽ, LSŽ)

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava EU sredstvima iz Kohezijskog fonda sufinancira se 84,80% odnosno 7.990.555,60 kn. Preostali udio od 15,20% odnosno 1.432.269,40 kn snose u jednakim udjelima projektni partneri, a apliciranjem na Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu dobivena su sredstva u iznosu 572.907,76 kn za pokriće vlastitog učešća u projektu čime je umanjen ukupan iznos vlastitog sufinanciranja na 859.361,64 kn.

Prilikom prijave projekta na Poziv za sufinanciranje definirane su glavne grupe aktivnosti koje uključuju:

  • Izrada Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran s nabavkom računalnog programa za izradu multimodalnog prometnog modela i provođenje dva ciklusa edukacija za korištenje računalnog programa,
  • Administrativno-tehničke aktivnosti,
  • Promidžbene aktivnosti,
  • Provođenje postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš-Izrada Strateške studije utjecaja Glavnog plana na okoliš.

Izrada Glavnog plana obuhvaća niz aktivnosti koje su predefinirane projektnim zadatkom, a sve u cilju izrade prometnog dokumenta koji će biti ogledni primjer kvalitetno izrađenog prometnog masterplana.

U okviru izrade provodi se opsežna analiza stanja koja uključuje sveobuhvatna prometna istraživanja (ankete kućanstava, ankete na cestovnim presjecima i vanjskim kordonima , ankete na stajalištima javnog prijevoza putnika , anketiranje pružatelja usluga prijevoza robe (lokalna i daljinska distribucija), intervjuiranje članova partnerskih vijeća, tematskih radnih skupina i fokus grupa, brojanje prometa na karakterističnim presjecima cesta, brojanje prometa na raskrižjima, istraživanje brzine kretanja vozila na karakterističnim dionicama, brojanje putnika na stanicama i u vozilima javnog prijevoza. Dobiveni podaci biti će input za izradu prometnog modela funkcionalne regije Sjeverni Jadran. Pritom će se osim klasičnim metodama provoditi istraživanja i bazirana na najsuvremenijim tehnologijama korištenjem dostupnih depersonaliziranih (anonimiziranih) masovnih skupova podataka.

Izradit će se prognoza prometa i prometnih tokova za plansko razdoblje do 2030. godine sa presjecima 2020. i 2025. godine.

Temeljem provedene analize i ocjene prikupljenih podataka te nakon analize/testiranja radnih hipoteza sačinit će se lista prihvaćenih hipoteza (problemi i potrebe prometnog sustava).

Kruna izrade Glavnog plana je definiranje ciljeva i mjera za razvoj prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, kako općih tako i specifičnih za svaku prometnu granu. Mjere definirane Glavnim planom osim infrastrukturnog aspekta obuhvaćat će i organizacijski te upravljački aspekt.

Pralaleno s izradom Glavnog plana provodit će se Strateška procjena utjecaja na okoliš odnosno izrada Studije utjecaja Glavnog plana na okoliš.