Temeljni cilj i svrha izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Prilikom kreiranja svih elemenata izrade Glavnog plana definirani su temeljni cilj i svrha izrade Glavnog plana u kojima se ogledaju željeni ishodi ovog projekta.

 

 

Temeljni cilj Glavnog plana

Postizanje učinkovitog i održivog prometnog sustava sukladnog potrebama gospodarstva i stanovnika te prostornim mogućnostima funkcionalne regije Sjeverni Jadran“

 

Svrha izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Svrha izrade Glavnog plana je analizirati i ocijeniti trenutno stanje prometnog sustava unutar obuhvata Glavnog plana te utvrditi bitne odrednice njegovog daljnjeg razvoja primjernog gospodarstvu i lokalnom stanovništvu. Zadatak mu je osigurati preduvjete zadovoljenja prometne potražnje i optimalnu integraciju cjelokupnog prometnog sustava, sukladno datostima prostora ovisno o njegovoj namjeni, a u korist nacionalnog, regionalnog i lokalnog gospodarstva i kvalitete/standarda života lokalnog stanovništva.

Glavni plan ima zadatak  istražiti, u uzajamnoj vezi, društvene, gospodarske, političke i posebne prometne elemente s ciljem osiguranja adekvatnog razvitka u zoni obuhvata. Promet kao važan aspekt funkcioniranja prostora ključan je za funkcioniranje i razvoj gospodarstva i društva u cjelini. U uvjetima u kojima ostaju stari te se pojavljuju i novi izazovi, potrebno je dati odgovor na pitanje kako čim bolje odgovoriti na postojeću, ali i buduću prometnu potražnju, istovremeno uzimajući u obzir ograničenja vezana uz resurse i zaštitu okoliša.