Paralelno s izradom Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran provodi se postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) odnosno izrada Studije utjecaja Glavnog plana na okoliš, čime se integriraju ciljevi prometnog razvoja i zaštite okoliša/prirode u suvremenom sustavu planiranja.

Svrha SPUO je spriječiti i ublažiti moguće značajne utjecaje na okoliš koje bi Plan svojom provedbom mogao imati na okoliš.

Početak SPUO započinje neposredno nakon početka izrade Plana pri čemu se u procesu određivanja sadržaja Studije (engl. Scoping) uključuje javnost te prikupljaju mišljenja relevantnih tijela kako bi se obradila ključna pitanja. Izrada Studije prati izradu Plana s time da se obavezno Javna rasprava o Studiji provodi istovremeno s Javnom raspravom nacrta Plana.

U postupku SPUO razmatraju se pojedinačni rezultati postupka planiranja i predlažu promjene i ispravci u slučaju prepoznatog mogućeg utjecaja. Studija će predložiti mjere za izbjegavanje, smanjivanje ili ublažavanje štetnih utjecaja i povećavanje pozitivnih utjecaja. SPUO osigurava da su razmatranja o okolišu utemeljena na kvalitetnim informacijama i integrirana u strateško odlučivanje u smislu održivog razvoja i zaštite okoliša.

U SPUO će biti involvirani ključni dionici i javnost što predstavlja jedan od ključnih elemenata procesa.

Aktualni dokumenti vezani za postupak SPUO dostupni su na službenim stranicama Primorsko-goranske županije.

SPUO dokumentacija

 

Strateška studija