Načela izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Kako bi se postigao temeljni cilj, sve intervencije koje definira Glavni plan moraju biti sukladne politikama, standardima i propisima Europske unije. Stoga se prilikom izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran primjenjuju načela odnosno osnovni kriteriji izrade:

Kriterij ekološke prihvatljivosti podrazumijeva iznalaženje onih rješenja kojima se najmanje zagađuje okoliš, uz zadovoljenje osnovnih uvjeta prometne potražnje.

Kriterij tehničke i tehnološke funkcionalnosti podrazumijeva sposobnost prometnog sustava da svojim sadržajima omogući brzu i jednostavnu komunikaciju između pojedinih vidova prometa, kao što su pomorski, željeznički, cestovni i zračni.

Kriterij poštivanja međunarodnih standarda uključuje obavezu poštivanja svih relevantnih međunarodnih standarda (u prvom redu Europske unije-koje preporuča Europska komisija).

Kriterij racionalnosti podrazumijeva iznalaženje racionalnih rješenja koja će biti realno izvediva te ekološki i ekonomski opravdana.

Kriterij prostorno prihvatljivog oblikovanja. Sve novoplanirane prometne kapacitete i kapacitete koji će biti rekonstruirani treba prostorno kvalitetno oblikovati, tako da se oni učinkovito ukomponiraju u prostor (osobito u urbanim strukturama), poštujući pritom osnovne gospodarske odrednice razvoja pojedinog područja, a sukladno njegovom prostornom (topografskom i geografskom) smještaju.

Kriterij etapne izvodivosti. Implementacija mjera unapređenja prometnog sustava zbog svoje kompleksnosti ne može u cijelosti biti izvedena odjednom pa je potrebno iznaći rješenja koja će biti moguće etapno realizirati. Prioriteti izvođenja pojedinih aktivnosti se moraju naglasiti (kratkoročni, srednjoročni, dugoročni).