Rijeka, 6. studenog 2017. 

U Rijeci je 6. studenog 2017. godine održan inicijalni sastanak za projekt ''Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran'', koja u prometnom smislu prema Strategiji prometnog razvoja RH 2014.-2020. uključuje tri županije: Primorsko-goransku, Istarsku i Ličko-senjsku županiju. 

Primorsko-goranska županija je vodeći partner, a Istarska i Ličko-senjska županija su partneri na projektu. 

Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran izrađuje se radi osiguranja uvjeta zadovoljenja prometne potražnje i optimalne integracije cjelokupnog prometnog sustava, a sve u korist razvoja gospodarstva na lokalnoj, regionalnoj pa i nacionalnoj razini te poboljšanja kvalitete odnosno standarda života lokalnog stanovništva. U sklopu izrade Glavnog plana će se istražiti, u uzajamnoj vezi, društveni, gospodarski, politički i posebni prometni elementi, s ciljem osiguranja adekvatnog razvitka funkcionalne regije Sjeverni Jadran, a dokument će predstavljati temelj za promišljanje razvoja prometnog sustava sukladnog prostornim mogućnostima te zahtjevima i potrebama gospodarstva i stanovništva. 

Osim izrade samog Glavnog plana, projekt uključuje nabavu i implementaciju računalnog programa za izradu multimodalnog prometnog modela te edukaciju službenika projektnih županija za rad na navedenom računalnom programu. 

Putem javnog natječaja, za izradu Glavnog plana angažirana je zajednica ponuditelja: UM i UM d.o.o., PTV Transport Consult GmbH (Njemačka), PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. (Slovenija), Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu, Građevinski fakultet u Zagrebu. Podugovaratelji Zajednice ponuditelja su: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Ericsson Nikola Tesla d.d. 

Na inicijalnom sastanku sudjelovali su predstavnici Naručitelja odnosno predstavnici triju županija, predstavnici konzorcija Izrađivača Glavnog plana, izrađivači Strateške studije utjecaja na okoliš koja se nadovezuje na Glavni plan, kao i drugi dionici. Gospodin Perica, voditelj projekta od strane Izrađivača Glavnog plana je predstavio dinamički plan izrade dokumenta, glavne projektne isporuke kojima će se pratiti napredak projekta te potencijalne rizike projekta. 

Istaknuto je da se veliki doprinos u izradi ovog dokumenta očekuje od građana, lokalne samouprave, javnih institucija, privatnih poduzeća  i šire javnosti, a koje će se uključiti putem tematskih radnih skupina te javnih rasprava.

 

Nazad na listu novosti